Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
00:34
8914 546d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
00:33
1045 0e62 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
00:33
00:32
Reposted frombluuu bluuu
00:32
Reposted frombluuu bluuu
00:31
Chociaż wydaje ci się, że to koniec świata, rzeczywistość jest inna.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
00:31
1417 e2bb 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
00:31
Jeśli tak bardzo kochałaś niewłaściwą osobę, wyobraź sobie jak bardzo kochałabyś tą właściwą.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
22:32
23:31
Reposted frombluuu bluuu
23:01
7994 40d0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
23:01
4053 bdaa 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
23:01
23:01
5301 52f7 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
23:00
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
23:00
6917 eb6b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
23:00
5091 3355 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viashakeme shakeme
22:56
Kobieta potrzebuje konsekwencji, nie wycofywania się, uciekania jak mały psiak.
Reposted frommusic-girl music-girl
22:55
3020 f79f 390
Reposted fromkfiati kfiati
21:35
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl