Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
14:47
9747 c7b4 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacynamon cynamon
14:47
14:46
0615 cbbc 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
14:43
1990 94cc 390
Reposted fromkitana kitana viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
14:41
0573 c91a 390

fitmaree:

Can’t risk it

14:40
5164 56d6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
14:40
14:40
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
14:40
12:06
Reposted fromFlau Flau viaChild-Rocking Child-Rocking
12:06
7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr viaChild-Rocking Child-Rocking
12:06
0295 5b79 390
12:06
12:05
4538 f78d 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
12:05
5010 2ea2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viascorpix scorpix
12:05
12:05
2751 b9d2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
12:04
3683 1ebc 390
Reposted frommirosia mirosia viascorpix scorpix
12:02
2888 28ea 390
12:02
7402 f8dd 390

missgingerlee:

The context of this doesn’t really matter to me. It’s just weird and cool and oddly soothing for some reason?

Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viakuka kuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl