Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
12:29

Sukcesu nie mierzy się tym, co człowiek osiągnął, ale przeszkodami, które napotkał, oraz odwagą, z jaką walczył z przytłaczającymi przeciwnościami.

— Charles Lindbergh
12:29
9338 9ad9 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viainspirations inspirations
12:29
6017 e8fc 390
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
12:28
To prawda, że znaleźć siebie to nieproste sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli“
12:28
Miłość wymaga czasem podejmowania ryzyka. To kwestia wiary. Uwierzenia w coś, czego nie można zobaczyć ani dotknąć. Musimy zdobyć się na skok.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
16:32
9262 97e3 390

strangehats:

calming brew

second piece for katsudon bang and @kevystel’s fic, ascent - mixing up a late night drink

first piece l third piece 

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn
16:32
7703 4425 390
16:31
06:45
Reposted frombluuu bluuu
06:44
Reposted frombluuu bluuu
20:29
20:26
9349 54e7 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakuka kuka
20:26
4716 c2c1 390
20:26
20:26
20:24
Reposted frombluuu bluuu
20:24
Reposted frombluuu bluuu
20:23
20:23
Reposted frombluuu bluuu
20:23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl